Αριθμ. οικ.113385 (ΦΕΚ Β’ 35/14-01-2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 περ. Γ του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Τα άρθρα 2 και 4 του Π.Δ. 85/2012, (ΦΕΚ Α΄ 141)«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10?6?2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. το άρθρο 54 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄).
8. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.».
9. Την αριθ. Υ9/οικ.38064/30.4.2014 απόφαση Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw back”) έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης».
10. Την αριθ. Υ9/οικ.39263/5.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw back”) έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης».
11. Τις παρατηρήσεις επί της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/18?8?14, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, καθώς και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ που μελέτησε τις απόψεις των ανωτέρω φορέων.
12. Τις διατάξεις της ΚΥΑΥ4α/οικ. 138286 (ΦΕΚ 3100/30.12.2011) Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων»,
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/14.8.2014 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» υπουργικής απόφασης
1. Στο εδ. 9 του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) μετά τη λέξη μετά προστίθεται φράση «που με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ μπορεί να επεκταθεί μέχρι 30 ημέρες».
2. Το εδ. 21 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτούμενες δαπάνες παρακλινικών εξετάσεων των Γενικών και Ειδικών ιδιωτικών κλινικών αποζημιώνονται από τον ΚΑΕ 0671.01.Β1».
3. Στο εδ. 22 του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) προστίθεται μετά τη λέξη καινοτομίας «όπως ψηφοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφοποιημένες μαστογραφίες».
4. Για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το παρατηρητήριο τιμών από 1.1.2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές των ραδιοφαρμάκων (εταιρίες παραγωγής ή αντιπροσώπους εταιρίες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου. Η δαπάνη θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΕ 0674.
5. Το παράρτημα Γ «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Αριθμ. οικ.113385 (ΦΕΚ Β’ 35/14-01-2015)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 περ. Γ του άρθρου 54 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
4. Τα άρθρα 2 και 4 του Π.Δ. 85/2012, (ΦΕΚ Α΄ 141)«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10?6?2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. το άρθρο 54 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄).
8. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.».
9. Την αριθ. Υ9/οικ.38064/30.4.2014 απόφαση Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw back”) έτους 2014 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης».
10. Την αριθ. Υ9/οικ.39263/5.5.2014 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw back”) έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης».
11. Τις παρατηρήσεις επί της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/18?8?14, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών, καθώς και τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΠΥΥ που μελέτησε τις απόψεις των ανωτέρω φορέων.
12. Τις διατάξεις της ΚΥΑΥ4α/οικ. 138286 (ΦΕΚ 3100/30.12.2011) Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων»,
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/14.8.2014 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» υπουργικής απόφασης
1. Στο εδ. 9 του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) μετά τη λέξη μετά προστίθεται φράση «που με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ μπορεί να επεκταθεί μέχρι 30 ημέρες».
2. Το εδ. 21 του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτούμενες δαπάνες παρακλινικών εξετάσεων των Γενικών και Ειδικών ιδιωτικών κλινικών αποζημιώνονται από τον ΚΑΕ 0671.01.Β1».
3. Στο εδ. 22 του αρ. 3 της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) προστίθεται μετά τη λέξη καινοτομίας «όπως ψηφοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφοποιημένες μαστογραφίες».
4. Για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το παρατηρητήριο τιμών από 1.1.2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές των ραδιοφαρμάκων (εταιρίες παραγωγής ή αντιπροσώπους εταιρίες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου. Η δαπάνη θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΕ 0674.
5. Το παράρτημα Γ «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» της υπουργικής απόφασης Υ9/οικ.70521/14.8.2014 (ΦΕΚ Β΄/2243/18?8?2014) τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ