ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ 

Συνάδελφοι Υγειονομικοί,Διεκδικούμε:

1.     Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (προ του 1993) σύνταξη όση με την σύνταξη του δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου επί βαθμό 2ου έχοντος 35ετη υπηρεσία (Ν.982/1979 άρθρο 4, §γ), δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονταν υπολογίζονταν επί του μισθού τού 2ου βαθμού δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου (Ν.982/1979 άρθρο 4, §α).

2.     Για τους μονοσυνταξιούχους, παλαιούς ή νέους, την προσαύξηση της σύνταξης κατά 50% όπως αυτό καθορίζεται από το εδάφιο γ΄, §8α του άρθρου 7, του Ν.982/1979

3.     Για τους συνταξιούχους με ή χωρίς μονοσύνταξη τον επαναϋπολογισμό της σύνταξης των σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.982/1979 άρθρο 4 §γ και του άρθρου 7 §8α εδάφιο γ.΄

4.     Οι ασφαλισμένοι υγειονομικοί που μέχρι 31.12.2010 ή 31/12/2012 είχαν θεμελιώσει τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης & ορίου ηλικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, του Ν.3863/2010 (N.4093/2012 άρθρο πρώτο § ΙΑ΄, υποπαράγραφος 4 §1 & §2) αλλά η συνταξιοδότηση τους αρχίζει από 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης να υπολογίζεται ως το άθροισμα δυο ποσών:(α) αυτού που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης μέχρι και 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα κατά το έτος συνταξιοδότησης ισχύοντα (από γενικές ή καταστατικές διατάξεις) ποσοστά και συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα κατ’ έτος ποσά συντάξεων &(β) το ποσό που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2011 και μετά, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, άρθρο 4 §1 (ΦΕΚ 115 Α) Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων να ισχύσει ότι προβλέπεται και για τους νυν συνταξιούχους

 Όσοι λοιπόν από τους συναδέλφους θέλουν να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή μπορεί να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία τους (κινητό/σταθερό τηλέφωνο/e-mail) στην e-διεύθυνση: asfalismenoi.tsay@gmail.com

 Dr. Κιτσοπανίδης Ιωάννης                    Βασίλειος Σταθόπουλος
Ιατρός                                                Οδοντίατρος