ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
Ρέθυμνο, 10-3-2017
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ      

          
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε ο ΠΙΣ όπως και οι άλλοι Επιστημονικοί Σύλλογοι  ( ΕΤΑΑ ), έχει προσφύγει  στο   ΣτΕ  κατά του νόμου 4387/2016 (νέος  Ασφαλιστικός νόμος  ).
Εν αναμονή της εκδίκασης  της προσφυγής ,  το ΔΣ  του ΙΣΡ αποφάσισε να προχωρήσει σε συλλογική δήλωση επιφύλαξης δικαιωμάτων ,σύμφωνα με τις υποδείξεις των νομικών συμβούλων .
Σας αποστέλλω τον ολοκληρωμένο τύπο του εγγράφου ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ , το οποίο θα σταλεί στον Ε.Φ.Κ.Α. :
 
Προς τον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.),
νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή του κ.  Μπακαλέξη Αθανάσιο, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα, Τ.Κ. 102 41.    
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΛΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ,  καρδιολόγου ,  μέλους του ΙΣΡ με Α.Μ  ΤΣΑΥ       ,  ασφαλισμένου στον Ε.Φ.Κ.Α., με Α.Μ.Κ.Α…………………
2. …………………………………………………………………………..
Κλπ.        Δια της παρούσης, ο καθένας από εμάς, δηλώνουμε, ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 1.1.2017 και εφεξής, , καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε  από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που  κοινοποιούνται στον καθένα από εμάς, , γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους  καθενός από εμάς, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον προς όν απευθύνεται, αντιγράφοντας την ολόκληρη στης έκθεση επίδοσης του.
Ρέθυμνο, …./3/2017

Ο Πρόεδρος του  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος των Δηλούντων

Τα έξοδα της επίδοσης της συλλογικής δήλωσης επιφύλαξης δικαιωμάτων    θα καλυφθούν από τον ΙΣΡ
 Παρακαλώ, να μας γνωστοποιήσετε  με email ή με  έγγραφο σας στον Ι.Σ.Ρ, την  συγκατάθεση σας να συμπεριληφθείτε στην συλλογική δήλωση ,
μέχρι την Τετάρτη , 15-3-2017 και ώρα 20.00    
Ο Πρόεδρος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ