ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                                   Ηράκλειο, 29-11-2017
                                                                  Αριθ.πρωτ.:οικ.1441

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών,  και δώδεκα μηνών (12) για τις ειδικότητες Ιατρών, για τα Παραρτήματα:
    Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης
    Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (Πόμπια Ηρακλείου).
    Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτης.
    Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου Κρήτης.
    Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνης Κρήτης.
    Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων Κρήτης.
    Παράρτημα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης,
ανεξάρτητα  από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
•    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄/2005)
•    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. 129 Α΄/2010)
•    Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου 3918/2011 (Φ.Ε.Κ. 31 Α΄/2011)
•    Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 και 5 του νόμου 4052/2012 (Φ.Ε.Κ. 41 Α΄/2012).
•    Τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.7 του Νόμου 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89 Α/2012)
•    Την υπ΄αριθ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/19156/31-7-2017 απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.
•    Το υπ’ αριθ. πρωτ: Φ.80424/36374/Δ9/11084/8-8-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα «κατανομή επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών της Χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών.
•    Το υπ’ αριθ. πρωτ: Φ.80424/32928/Δ9/10144/31-8-2017 απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.3082/6-9-2017 τεύχος Β΄).
•    Την υπ΄αριθ. 899/25/10-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
καταρτίζει καταλόγους επικουρικού προσωπικού για τους κλάδους ανά ειδικότητα ως ακολούθως:Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης.α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Π.Ε. Ιατρών ειδικότητας Παιδιάτρου    Μία (1)    12 Μήνες
Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (Πόμπια).α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Π.Ε. Ιατρών ειδικότητας Παιδιάτρου    Μία (1)    12 Μήνες
2    Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων    Δύο (2)    8 Μήνες
3    Υ.Ε. Τραυματιοφορέων    Μία (1)    8 Μήνες
Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου Κρήτης.α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Π.Ε. Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας    Μία (1)    12 Μήνες
2    Π.Ε. Ιατρών ειδικότητας Ψυχιάτρου    Μία (1)    12 Μήνες
3    Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων    Τέσσερεις (4)    8 Μήνες
4    Υ.Ε. Τραυματιοφορέων    Δύο (2)    8 Μήνες
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτηςα/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Π.Ε. Ειδικών Παιδαγωγών    Μία (1)    8 Μήνες
2    Δ.Ε Θεραπευτών-Παιδαγωγών    Μία (1)    8 ΜήνεςΠαράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνης Κρήτης.α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Π.Ε. Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας    Μία (1)    12 Μήνες
2    Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας    Μία  (1)    8 Μήνες
3    Τ.Ε. Νοσηλευτών    Μία  (1)    8 Μήνες
3    Δ. Ε. Αδελφών Νοσοκόμων    Πέντε (5)    8 Μήνες
4    Υ.Ε. Τραυματιοφορέων    Δύο  (2)    8    Μήνες
Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων Κρήτης.α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Δ. Ε. Αδελφών Νοσοκόμων    Τέσσερεις(4)    8 Μήνες
2    Υ.Ε Τραυματιοφορέων    Δύο (2)    8 Μήνες
Παράρτημα Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης.α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Δ.Ε Θεραπευτών Παιδαγωγών    Δύο(2)    8 Μήνες
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου (Πόρος).α/α    Κατηγορία – Ειδικότητα    θέσεις    Διάρκεια σύμβασης
1    Δ.Ε. Θεραπευτών Παιδαγωγών    Δύο (2)         8 Μήνες
Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.
Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
Η εμπειρία αποδεικνύεται:
1. με βεβαίωση από την υπηρεσία του οικείου φορέα εφόσον έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο Τομέα.
2. με βεβαίωση του εργοδότη και κατάθεση των αντιστοίχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα.
3. με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.
4.Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε με καθεστώς μερικής απασχόλησης (αρθ.2 του Ν.3250/2004),ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται στο ήμισυ και ο υποψήφιος ,πλέον της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκομίσει και βεβαίωση του φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε μερικώς.
Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή που αποκτήθηκε μετά την άδεια (ή βεβαίωση) άσκησης επαγγέλματος και είναι σε σχετικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η άδεια (ή βεβαίωση) άσκησης επαγγέλματος ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή που αποκτήθηκε μετά τη κτήση του πτυχίου ή του απολυτήριου τίτλου σπουδών και είναι σε σχετικό αντικείμενο.
Για τις κατηγορίες Υ.Ε.Τραυματιοφορέων ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή που αποκτήθηκε μετά τη κτήση του απολυτήριου τίτλου σπουδών.
Ειδικότερα για τις κατηγορίες Π.Ε. Ιατρών όλων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση ενδιαφέροντος, η εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ΄όψιν από την ημερομηνία άσκησης της αναλόγου ειδικότητος. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
α) Έλληνες πολίτες,
β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996
και γ) πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίο διαμένουν νόμιμα (αποδεδειγμένα) εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Οι υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, θα πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν  την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, και απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, των κατωτέρω επιπέδων:
•    Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
•    Β .ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
•    Γ. ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
•    Δ. ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
    Αίτηση του ενδιαφερομένου
    Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
    Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
    Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
    Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 4052/2012.
    Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ανέργων ή  επιδοτούμενων ανέργων.
    Για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίο διαμένουν νόμιμα (αποδεδειγμένα) εντός της Ελληνικής επικράτειας απαιτείται φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) της αδείας παραμονής και του Διαβατηρίου.ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ (κωδ. Κλάδου 123)    Προσόν διορισμού ορίζεται:
Πτυχίο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μεταφρασμένο) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού.
 Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης         του Ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
Σε περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί της ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(κωδ. Κλάδου 129)
    Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Πτυχίο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μεταφρασμένο) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού.
     Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης         του Ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
    Σε περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί της ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  
ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
(κωδ. Κλάδου 130)
Πτυχίο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μεταφρασμένο) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού.
 Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης         του Ιατρικού επαγγέλματος, η ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
Σε περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί της ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)Προσόν διορισμού ορίζεται:
     Πτυχίο ή δίπλωμα Eιδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση ατόμων  με ειδικές ανάγκες ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (μεταφρασμένο), αντίστοιχης ειδικότητας.
Σε περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί της ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. Κλάδου 206)
  Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
     Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.
    Σε περίπτωση πτυχίων της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί της ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχίας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.                                   
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. Κλάδου 211)
 
 Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχου Τμήματος  ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
     Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.                                                  
                                               
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ.κλάδου305)
Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών: Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ή Ειδικοτήτων: βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
    Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΚΛΑΔΟΣ Δ.Ε. ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδικός κλάδου 317)
Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών  2ου κύκλου σπουδών του τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή Απολυτήριο τίτλο Επιμελητών Πρόνοιας του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 1ου κύκλου Σπουδών του Τομέα των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από υποψηφίους που κατέχουν Δίπλωμα Προσχολικής Αγωγής, Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Τομέα Υγείας –Αισθητικής- Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Σε περίπτωση  που δεν καταστεί η πλήρωση των θέσεων από υποψήφιους με προσόντα των ανωτέρω παραγράφων, η πλήρωση θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντίστοιχο αντικείμενο σε Μονάδες  και οποιοδήποτε Πτυχίο ή Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή δίπλωμα ΙΕΚ πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, η πλήρωση των θέσεων θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν πτυχίο 1ου & 2ου κύκλου σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικώς Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Επαγγελματικού Λυκείου κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας, ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. του Τομέα Υγείας-Κοινωνικών Υπηρεσιών, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Κ.
Μεταξύ των κατόχων 1ου και 2ου κύκλου σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, προηγούνται οι κατέχοντες πτυχίο 2ου κύκλου σπουδών
                                         ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ Υ.Ε.ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδικός κλάδου 401)
Προσόν διορισμού ορίζεται:
    Ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται:
Στη Γραμματεία του Kέντρου Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές ή με εταιρείες ταχυμεταφοράς  με την ένδειξη:
Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην διεύθυνση:
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης.
Η ημερομηνία αποστολής και προκειμένου να διασφαλιστεί  το εμπρόθεσμο υποβολής της αιτήσεως θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς και θα  πρέπει να είναι ευδιάκριτη.
Στις αιτήσεις των υποψηφίων υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτημα επιλογής πρόσληψης του υποψηφίου και η θέση.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για τις θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η συσσώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από τη δημοσίευση στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Κ. και στα κατά τόπους  Παραρτήματα του Κέντρου.
Β) Στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Κ. http://www.pronoianet.gr/ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου ( Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης).
     Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτης.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου Κρήτης
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος ΑμεΑ Ρεθύμνου.
    Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων Κρήτης.
    Στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Κ. http://www.pronoianet.gr/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 Η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση ενδιαφέροντος θα δημοσιευτεί σε:
Μία (1) ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Μία (1) ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας ανά Νομό: Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του νόμου 3918/2011, αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης,  και στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών  του κάθε Παραρτήματος το οποίο διατελεί υπό την εποπτεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης αναρτώνται σε έντυπη μορφή οι πίνακες κατάταξης του Επικουρικού Προσωπικού, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο, και στην ιστοσελίδα του Κέντρου http://www.pronoianet.gr/ σε ηλεκτρονική μορφή.
Αντίγραφο της Παρούσας θα διατίθενται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.  
Η πρόσληψη του ανώτερου επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης μετά την κατάρτιση των Πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας από το Α.Σ.Ε.Π.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Παραρτήματος ΑμεΑ Λασιθίου στο τηλέφωνο 2841 341304 και στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης στο τηλέφωνο 2810 215266-2810 215270.
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ TOY KΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
                                      ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ