ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   (Ν.Π.Δ.Δ.)
Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 124   74100  ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.- FAX : 28310 29016 0
 e-mail: is-reth@otenet.gr
                                                                                                                             Ρέθυμνο 13/05/2019
                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                             « ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ »     

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου μαζί με τους Ιατρικούς Συλλόγους Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Σητείας  και Κέρκυρας, σήμερα, 13.5.2019, προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καταθέτοντας την με αριθμ. κατάθεσης 1409/13.5.2019 αίτηση ακυρώσεως, ζητώντας την ακύρωση της διάταξης της παραγράφου 1γ του άρθρου 4 της με Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768 (ΦΕΚ Β’ 1373/22.4.2019) , καθώς και της διάταξης του Άρθρου 115  περ. γ του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43/9.3.2019) , σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται αναστολή βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος , με μοναδική προϋπόθεση την άσκηση ποινικής δίωξης (όχι την αμετάκλητη καταδίκη , όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 παρ. 1 ε της ίδιας απόφασης περί της ανάκλησης βεβαίωσης του ιατρικού επαγγέλματος) σε βάρος τινός ιατρού για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Οι συγκεκριμένες διατάξεις , οι οποίες πλήττουν βάναυσα τα έννομα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ιατρών ολόκληρης της χώρας , εισάγοντας στην Ελληνική έννομη τάξη , αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος τους , συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της αρχής του τεκμηρίου της αθωότητας των ιατρών , είναι παράνομες και για το λόγο αυτό ακυρωτέες , γιατί προσκρούουν σε
α) σειρά από συνταγματικές διατάξεις και αρχές,
β) διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
γ) ευρωπαϊκό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο (Ε.Σ.Δ.Α, Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Οδηγία 2016/343/ΕΕ , Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (Δ.Σ.Α.Π.Δ.) που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α’ 25/26.2.97), Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών).

   Ο Πρόεδρος Γ.Στεφανάκης                Η Γεν. Γραμματέας Α.Καπελέρη