ΣΧΕΤ:Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 68/20-03-2020

Θέτουμε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό:
–    Άρθρο τριακοστό έκτο:
«1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξηισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρωδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τονπεριορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών καιτη διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση όλωντων κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα μετο παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικόδιακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικάστο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει(«Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του ΥπουργείουΨηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότιεπιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή,δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θαλαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναιείτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στοσύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκωντου, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκωντου, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο,το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που τουσυνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικόδιάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχείαπου περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά,αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στοΣύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίοσυνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε,καθώς και η ημερομηνία αυτής.
4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικόέντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τονκωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό ΜητρώουΚοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων μεβάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονικήσυνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της (barcodeσυνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή,ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τουτηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α.του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση,προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγέςτου, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημααποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password)με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιείτον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγειστο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης καιαποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τησυνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στοκινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσηςτης συνταγής του.
5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παρατείνεται ο χρόνοςεφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξηςτου φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19».
–    Άρθρο τεσσαρακοστό ένατοΔιαδικασία επανέκδοσης συνταγώνστο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης:
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη τουοποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ήεπαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και κατάτον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει ηισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως τις 30.6.2020, ως εξής:Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένουμέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Γιατις εν λόγω συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλουτης συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγήςαπό τον ιατρό, η συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσωτου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σεπεριπτώσεις σκευασμάτων που διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείαςσυνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας απότον θεράποντα ιατρό επί των σχολίων της συνταγής ότιπρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία,έως τις 30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου απότην οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής,
ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή τωνφαρμάκων είναι δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπαμε τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και με τησυμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο φαρμακείο. Τα δικαιολογητικάταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναιδυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)τριών συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενωνσυνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη τουοποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται ναπαρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενωνσυνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτεέχουν εκδοθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτεπρόκειται να εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
–    Άρθρο πεντηκοστόΔιαδικασία συνέχισης αγωγήςγια φάρμακα του Σ.Η.Π.:
«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνοςδιασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη τουοποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας,και πάντως το αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακαπου εγκρίνονται μέσω του Συστήματος ΗλεκτρονικήςΠροέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που ήδη λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα του ΣΗΠ»

.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Προέδρου ΕΟΠΥΥ                            
2.ΓραφείοΑντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ