«ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης θέτει από σήμερα 4 Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:15, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Γιατρός Για Όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις.»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:15.

Βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου είναι:

Η θέσπιση των βασικών κατευθύνσεων μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, επί τη βάσει:
α) της πρόβλεψης και επικαιροποίησης συγκεκριμένων, αυστηρών κριτηρίων ποιότητας, για την κατάρτιση και διατήρηση των συμβάσεων των ιδιωτών παρόχων υγείας

β) της διαβάθμισης του ύψους της αποζημίωσης των Υπηρεσιών Υγείας, Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υλικών από το βαθμό ανταπόκρισης ιδιωτών παροχών υγείας στα τεθέντα ποιοτικά κριτήρια

γ) της πρόβλεψης ως γενικού κανόνα του ελέγχου των παρόχων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, είτε προληπτικού είστε στο πλαίσιο της εκκαθάρισης δαπανών, σε ποσοστό έως και εκατό τοις εκατό (100%) της υποβαλλόμενης δαπάνης, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο (real time) και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας.

Η τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων και θέσπιση νέων για την αποτελεσματικότητα και πρακτική λειτουργικότητα του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πολίτες, μέσω:
α) Της ορθολογικής και αποτελεσματικής διάρθρωσης, στελέχωσης και διοίκησης του συστήματος των δημοσίων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις άγονες και προβληματικές περιοχές,

β) Της εισαγωγής του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού για κάθε πολίτη που θα αναλαμβάνει την πρόληψη, ενημέρωση και καθοδήγηση του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας

γ) της εφαρμογής κινήτρων και αντικινήτρων για την εγγραφή στον προσωπικό ιατρό που θα λειτουργεί και ως «πύλη εισόδου» για την παραπομπή στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας.

Της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών υγείας, με
α) την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και των φορέων παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας

β) την ενίσχυση του ρόλου των απογευματινών χειρουργείων και ιατρείων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας

γ) τη συμβολή των συμβαλλόμενων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων και ιατρών για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

δ) την επίλυση ζητημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων του, για την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Ο Υπουργός Υγείας

Αθανάσιος Πλεύρης